שיעורי תורה באר שבע

רשימה מרוכזת של שיעורי תורה, חברותא, מדרשות כוללים וקבוצות לימוד באזור שחיפשת...

תוצאות חיפוש עבור הפרמטרים הבאים סוג פעילות > עיר > נושא הלימוד > מין המשתתפים > שם המרצה
יש שאלות אנחנו כאן שלח מייל

תוצאות חיפוש

סיווג שכונהכתובתימיםמשעהעד שעהמיועד לנושאמרצהטלפון איש קשרמפה
שיעורי תורהנחל עשןדוד אלרואי 1א' ג'20:30:0022:30:00נקבהאמונה ובטחון, הלכה והשקפההרבנית סימה לויהרבנית לוי 052-7632647
שיעורי תורהבי"כ גוזלן - שערי ניסיםשכונה ו' החדשהחן 4 בניני גוזלןב'21:00:0022:30:00נקבהזוגיות וחינוך ילדיםגב' חנה ששון - ע"י "לב לאחים"הרבנית ששון 053-3131161
שיעורי תורהבי"כ גוזלןשכונה ו' החדשהחן 4 בניני גוזלןד'21:00:00 נקבהמגוון נושאים מותאם למתקדמותהרב גריינמן הרבנית ששון 053-3131161
שיעורי תורהביכנ"ס חסד לאברהםנוה זאבבר ניסן - מול מס' 6ב'21:00:00 נקבהמידות, הבית היהודי (כולל חינוך ילדים), מעגל השנה.הרבנית שרה הקלי 050-4119353מארגנת גילה ג'ורג' 050-4158842
שיעורי תורהמקלט הגשר, בי"כ אהבת ישראלשכונה ה'שד' היעליםב'10:30:00 נקבה2 הרצאות: הלכות, מוסר, אקטואליההרבנית מיה שוקרון, גב' חנה ששוןהרבנית ששון 053-3131161
שיעורי תורהבית כנסת משכן שמעוןו' החדשההמהר"ל 3כל יום12:00:0013:00:00זכרהלכההרב יוסף זדההרב זדה 054-7829051
שיעורי תורהבית כנסת רמות שלוםרמותיצחק המודעי 32שבת14:00:0016:00:00זכרהלכההרב יצחק בן שטריתיוסי ביטון 054-4306786
שיעורי תורהבית כנסת רמות שלוםרמותיצחק המודעי 32ב' ה'19:30:0020:30:00זכרמגווןהרב יצחק בן שטריתיוסי ביטון 054-4306786
שיעורי תורהישיבת בית יוסףו' החדשהאגן 1, קריה חרדיתג'19:00:0020:00:00זכרהלכה ומוסרהרב גבריאל נחמניהרב נחמני 050-4119327
שיעורי תורהבית כנסת קול ברמהרמותדוד ילין, במקלטג'22:00:00 זכרמגווןמגווןאיפרגן שמעון 052-3938493
שיעורי תורהביכנ"ס תפארת דוד ושלמהו' החדשהברוש 1כל יום  זכרהלכותהרב יונתן קמחיהרב ביטון 052-7670510
שיעורי תורהביכנ"ס תפארת דוד ושלמהו' החדשהברוש 1שבת  זכרהלכותהרב אלעזר ביטוןהרב ביטון 052-7670510
שיעורי תורהבית כנסת שערי ניסיםו' החדשהחן 4שבת17:45:0018:45:00זכרגמראהרב יצחק דהןרונן בוגנים 050-9799978
שיעורי תורהבית כנסת שערי ניסיםו' החדשהחן 4שבת10:30:0011:15:00זכרהלכה וגמראהרב יצחק דהןרונן בוגנים 050-9799978
שיעורי תורהביכנ"ס שירת הרמב"םשכונה טהנרי קנדל 12א'- ה'  זכרגמרא והלכההרב משה לבוןהרב לבון 050-9800026
שיעורי תורהביכנ"ס מרדכי היהודישכונה יאציזלינג 1א' ב' ג'  זכרגמראהרב ינינב מלכהאלקיים יצחק 054-4495507
שיעורי תורהביכנ"ס מרדכי היהודישכונה יאציזלינג 1ד' ה'  זכרפרשת השבועהרב יניב מלכהאלקיים יצחק 054-4495507
שיעורי תורהביכנ"ס שבטי ישראלשכונה יאישראל רוקח 30א' - ה'20:00:0021:00:00זכרמגווןהרב דניאל סבגשלי הרצל 052-3861235
שיעורי תורהביכנ"ס שנות חייםשכונה ד'ר' עקיבא 78 [סוף אלעזר בנימין]ב'20:30:0022:00:00זכרגמראהרב יוסף דמריהרב דמרי 052-7640807
שיעורי תורהקפה וחברותאשכונה יאהחידא 10א20:30:00 נקבהיהדות ברוסית יעקב 050-4119328
שיעורי תורהבית כנסת אעלה בתמרשכונה ה'יציאת אירופה 5א'19:00:0021:00:00זכרהלכה [משנ"ב] ומוסרהרב אורלן פרפרה054-2015206
שיעורי תורהבית כנסת אעלה בתמרשכונה ה'יציאת אירופה 5ד'20:00:0021:00:00זכרהלכה ומוסרהרב אורלן פרפרה054-2015206
שיעורי תורהבית כנסת רמות שלוםרמותיצחק המודעי 32ליל שבת21:30:0022:30:00זכרעונג שבתהרב יצחק בן שטריתיוסי מויאל 052-2536420
שיעורי תורהבית כנסת רמות שלוםרמותיצחק המודעי 32א'- ה'19:00:0020:15:00זכרגמרא והלכהרבנים שוניםיוסי מויאל 052-2536420
שיעורי תורהבית כנסת אעלה בתמרשכונה ה'יציאת אירופה 5ג'20:15:00 זכרהדרכה לחיי נישואיןהרב אורלן פרפרה054-2015206
שיעורי תורהבית כנסת רמות שלוםרמותיצחק המודעי 32ב'20:30:0022:00:00זכרהלכה יוסי ביטון 054-4306786
שיעורי תורהבית כנסת רמות שלוםרמותיצחק המודעי 32ג'19:00:0020:15:00זכרהלכות שבתהרב לחיאנייוסי מויאל 052-2536420
שיעורי תורהבית כנסת רמות שלוםרמותיצחק המודעי 32ו'12:00:0013:15:00זכרפרשת שבועהרב יצחק בן שטריתיוסי מויאל 052-2536420
שיעורי תורהביכנ"ס קול רינה וישועהרמות במיכאל הנגבי 6א' - ה'19:15:00 זכרגמרא, הלכה, מוסרהרב יהודה צומעי050-8742490
שיעורי תורהביכנ"ס משכן שמעוןו' החדשההמהר"ל 3א' - ה'21:00:0022:15:00זכרדף היומיהרב יוסף זדה054-7829051
שיעורי תורהביכנ"ס הכפהשכונה וד'רש"יא'19:00:00 נקבהפרשת השבועהרבנית רוחמה רווחהרבנית רוחמה 054-8429411
שיעורי תורהביכנ"ס קול רינה וישועהרמות במיכאל הנגבי 6ג'  נקבהמגווןהרבנית שמחה מור יוסף, הרב יהודה צומעי 050-8742490נורית:052-3910013
שיעורי תורהקפה וחברותאשכונה יאהחידא 10ד'20:30:00 הכלסדנת זוגיותמרצים מתחלפיםיעקב 050-4119328
שיעורי תורהבית כנסת רמות שלוםרמותיצחק המודעי 32ג'20:30:0022:00:00זכרהלכות שבתהרב אושרייוסי מויאל 052-2536420
שיעורי תורהביכנ"ס קול רינה וישועהרמות במיכאל הנגבי 6שבת14:00:0015:30:00זכרתנ"ךהרב יהודה צומעי050-8742490
שיעורי תורהביכנ"ס קול רינה וישועהרמות במיכאל הנגבי 6שבתד'20:30:0021:30:00נקבהאקטואליההרבנית שמחה מור יוסףצומעי 050-8742490
שיעורי תורהביכנ"ס תפארת דוד ושלמהו' החדשהברוש 1כל יום20:30:0021:30:00זכרגמראהרב מאיר בן שאנןהרב ביטון 052-7670510
שיעורי תורהביכנ"ס משכן שמעוןו' החדשההמהר"ל 3א' - ה' 10:30:00זכרגמרא בעיוןהרב יוסף זדהשמעון ביטון 052-7632878
שיעורי תורהביכנ"ס בית אליהוו' החדשה  ג'20:00:0021:15:00זכרגמרא בעיוןהרב משה טלקרהרב נתי 054-8450100
שיעורי תורהביכנ"ס תפילת אליהונוה זאב א' ב' ד' ה'16:30:0017:30:00זכרגמרא בעיוןהרב יגאל לוישמעון ביטון 052-7632878
שיעורי תורהביכנ"ס בית אברהםשכונה א' א' - ה'19:30:0020:30:00זכרגמרא, מוסר הלכההרב דוד ביטוןשמעון ביטון 052-7632878
שיעורי תורהביכנ"ס עוד יוסף חישכונה יא' א' ג'19:45:0021:00:00זכר מוסר הלכההרב ברוך גזהיהרב אלירן 050-5996051
שיעורי תורהביכנ"ס משכן שמעוןו' החדשההמהר"ל 3א' - ה'19:30:0020:30:00זכרגמרא בעיוןהרב דב שטיינברגשמעון ביטון 052-7632878
שיעורי תורהבינכ"ס תפילת מריםשכונה יא' א'- ה'17:30:0018:30:00זכרגמרא, מוסר הלכההרב מאור אלבזשמעון ביטון 052-7632878
שיעורי תורהבית הכנסת אהבת חנהנחל עשןקדושי סלוניקיא'20:15:0021:30:00זכררמב"םהרב חיים פלדמןפלדמן 054-8495451
שיעורי תורהבית הכנסת האחים אוםרמותהכטג'21:00:0022:30:00זכררמח"להרב חיים פלדמןפלדמן 054-8495451
שיעורי תורהבית הכנסת אהבת ציוןשכונה ב'המשחרריםה'20:45:0022:00:00זכררמח"ל מסילת ישריםהרב חיים פלדמןפלדמן 054-8495451
שיעורי תורהבית הכנסת רינת ירושליםשכונה א'רחבת הגלבועד'20:30:0022:00:00זכרתניאהרב חיים פלדמןפלדמן 054-8495451
שיעורי תורהביכנ"ס שירת הרמב"םשכונה טהנרי קנדל 12א'20:00:0021:30:00נקבהאקטואליהמרציםהרב לבון 050-9800026
שיעורי תורהביכנ"ס שערי שלוםרמותאברהם ברוור 109, מקלט מס' 14ד'18:00:00 זכרהלכה, מוסר, פרשת שבועהרב ראובן רזאליהו קסובר 050-6775335
שיעורי תורהבית כנסת השלום  ב'20:15:00 נקבההלכה והשקפה,הרבנית יונה חג'ביחג'בי 052-5513543
שיעורי תורהקפה וחברותאשכונה יאהחידא 10א'20:30:00 הכלחסידות ברסלבמרצים מתחלפיםיעקב 050-4119328
שיעורי תורהביכנ"ס תהילה לדודשכונה יאשכונה יאא19:00:00 נקבההבית היהודי, אקטואליה, מידותהרבנית שרה הקליהקלי:050-4119353
שיעורי תורהנחל עשןדוד אלרואי 1א'- ג'20:30:0022:30:00נקבהאמונה ובטחון, הלכה והשקפההרבנית לויהרבנית לוי 052-7632647
שיעורי תורהביכנ"ס קול רינה וישועהרמות במיכאל הנגבי 6ד', שבת20:30:0021:30:00נקבהאקטואליההרבנית שמחה מור יוסף צומעי 050-8742490
שיעורי תורהביכנ"ס שירת הרמב"םשכונה טהנרי קנדל 12א'20:00:0021:30:00נקבהאקטואליהמרצים שוניםהרב לבין 050-9800026
שיעורי תורהמשתנה כל שבוע יש הסעותד'22:00:00 הכלאמונה, מוסר, חיזוקהרב חגי אסרףנופר 053-6234579
שיעורי תורהמקלט רח' השלום ליד מכולת סויסהג'19:30:00 נקבההשקפה, אמונה ועודהרבנית יונה חג'ביחג'בי 052-5513543
שיעורי תורהאולםשכונה יאהחידא 10ג'20:30:00 הכלהשקפה, הלכה, מוסרגבריאל נחמני050-4119327
שיעורי תורהביכנ"ס אבותשכונה אבמדרשיהב'19:00:0021:00:00נקבהפרשת השבוע, שמירת הלשון, צניעותהרבנית רוחמה רווחהרבנית רוחמה 054-8429411
שיעורי תורהבית אבות אשל אברהם ליד גרנד קניוןג'  נקבה הרבנית שטיינברג054-8413987
שימו לב, המידע מוגש כשירות לציבור, למערכת אין כל אחריות לטיב ואיכות השיעור ולאמינות ודיוק הפרטים כמבואר בתקנון מומלץ להתקשר טלפונית ולברר את מועדי שיעור התורה לפני ההגעה למקום
לא מצאת מקום ללמוד? חפש גם ב: חברותא | חוגי בית יהדות | ישיבות לחוזרים בתשובה | שיעורי תורה
מי אנחנו?
שיעורי תורה
ללמוד וללמד
ללמוד וללמד הינו אתר התנדבותי, מטרתינו לסייע במציאת שיעורים חברותא וקהילות תומכות למתחזקים, פרסום שיעורי תורה (לא מסחרי) באתר הינו חינם למטרת הכלל.