מדרשיות לנוער בת ים

רשימה מרוכזת של שיעורי תורה, חברותא, מדרשות כוללים וקבוצות לימוד באזור שחיפשת...

תוצאות חיפוש עבור הפרמטרים הבאים סוג פעילות > עיר > נושא הלימוד > מין המשתתפים > שם המרצה
יש שאלות אנחנו כאן שלח מייל

תוצאות חיפוש

סיווג שכונהכתובתימיםמשעהעד שעהמיועד לנושאמרצהטלפון איש קשרמפה
מדרשיות לנוערמרכז תורה-הרב עטיה סמטת הכרמל 6, רמת הנשיאא' ד'16:00:0019:30:00זכרגמרא, מוסר - למתחילם ומסורתייםרונן מגן 052-7627367
מדרשיות לנוערמרכז תורה-הרב עטיה סמטת הכרמל 6, רמת הנשיאשבת  זכרגמרא, מוסר - למתחילם ומסורתייםרונן מגן 052-7627367
חוגי ביתמשפ' בבאי ארלוזורוב 27 ק"ג ד' 11ג'21:30:00 זכרדרך ה' לרמח"ל ומוסרהרב נטףקובי 050-6536363
חוגי ביתמשפ' סבן בובוב 8א'20:15:0021:15:00זכראמונההרב יצחק אסקפה052-6785515
חוגי ביתמשפ' מסיקה הגליל 6ד'20:00:0022:00:00זכראמונההרב יצחק אסקפה052-6785515
חוגי ביתמשפ' חדד בר אילן 14א'20:00:00    אריק 057-8526870
שיעורי תורהביכנ"ס אהבת מישרים העצמאות 66כל יום  זכרגמרא, אמונההרב רמי עובדיה052-8603292
שיעורי תורהר' מאיר בעל הנס  רח' השלושה 8, שכ' עמידר, קומה בכל יום18:30:0020:30:00זכרמוסר, יש קפה ועוגיותהרב אליהו נטףהרב אליהו זוארץ 054-7912838
שיעורי תורהביכנ"ס ר' מאיר בעל הנס רח' השלושה 8- עמידר, בקומת קרקעב'21:00:0023:00:00הכלהשעור המרכזי פרשת השבוע ומוסרהרב אליהו נטףהרב אליהו זוארץ 054-7912838
שיעורי תורהזכרון משה  הגבול 28 - ליד המצבהכל יום 19:00:0021:00:00זכרגמראהרב דוד בן משההר' אליהו 054-7912838 יוסי 050-5303684
שיעורי תורהזכרון משה  הראשונים 11א'  נקבהפרקי אבות ומוסרהרבנית מרים בן משהבן משה 5061824
שיעורי תורהזכרון משה  הראשונים 11ב'  נקבהפרשת השבוערחל חרזי 052-3683181בן משה 5061824
שיעורי תורהביכנ"ס שיכון ותיקים כצנלסון 39 (מול מכבי)כל יום 20:00:0021:30:00זכרפרשת השבועהרב גולדהרב גולד 050-4155508
שיעורי תורהמול בי"ס עקיבא - בגינה רח' נגבהשבת  נקבהחיזוק, מוסרהרבנית נאוה ירדניירדני 03-6590650
שיעורי תורהבי"כ היכל אליהו  הגבעות 2ג' 20:00:0021:30:00נקבהפרשת השבוע, הלכה, השקפה הרבנית בן סניורבן סניור 6740445
שיעורי תורהביכנ"ס למען שמו באהבה הרצל 55כל ערב19:00:0021:00:00זכרגמרא, מוסר הלכותהרב שי פרקשמוטי בוסקילה 050-7503004
שיעורי תורהבי"כ אור החמה הנביאים 50כל יום 19:00:0021:00:00זכרמוסרהרב רזיאל אלול052-7102245
מדרשותמדרשיה, מול המועצה הדתית ביאליק 28א' - ה'20:30:0023:00:00נקבהמדרשה קלודין- 03-5535173, 050-8743109
מדרשות ליבורנו 22 כניסה ד ק"אג'20:30:00 נקבהמדרשה דליה ישר- 077-5021023, 050-7782338
שיעורי תורההמועצה הדתית פנקס 2ד'  נקבהנושאים שונים, מספרשיעורים, קפה וכיבוד, ללא תשלוםשני רבנים אורחיםחנה 052-4413668, רוזי כהן, רות גבאי 052-4433130
שיעורי תורהביכנ"ס פאר יפית ליבורנו 36שבת  נקבהפרשת שבוע , אקטואליההרבנית לאה זרהרבנית זר 052-7002419
שיעורי תורהתורת ישרים  עוזיאל 25 - מרכז העירכל יום17:00:0018:30:00זכרעין יעקב הלכההרב ניסים אזויהרב ניסים אזוי 050-8743108
שיעורי תורהביכנ"ס האוהל  סמטת הורדים 6שבת15:30:0016:30:00זכרהלכות שבתהרב מתתיהו זרמיקי מוסקוביץ- הגבאי 054-8181024 5511903
שיעורי תורהביכנ"ס מחנה ישראל הגבעות 2כל יום20:00:0021:15:00זכרגמרא, הלכה,הרב יעקב מרינגר 052-7647618הרב משה פסרמן 03-5705992
שיעורי תורהמרכז תורה בית יעקב סמטת הכרמל 6 [ליד קופ"ח כללית]כל יום 10:00:00זכרגמרא דף היומיהרב יצחק קולודצקיהרב שי יעקב 052-7618001
שיעורי תורהמרכז תורה בית יעקב סמטת הכרמל 6כל יום16:00:0018:00:00זכרגמרא דף היומי [עם מנחה וערבית]הרב ניסים ששוןהרב שי יעקב 052-7618001
שיעורי תורהמרכז תורה בית יעקב סמטת הכרמל 6 [ליד קופ"ח כללית]א' - ד'  זכרהלכהמרצים מתחלפיםהרב שי יעקב 052-7618001
שיעורי תורהמרכז תורה בית יעקב סמטת הכרמל 6 [ליד קופ"ח כללית]ה'  זכרגמרא [לא דף היומי]הרב שלמה עטיההרב שי יעקב 052-7618001
שיעורי תורהמרכז תורה בית יעקב סמטת הכרמל 6 [ליד קופ"ח כללית]כל יום20:30:0022:00:00זכרגמראהרב פרץהרב שי יעקב 052-7618001
שיעורי תורהמרכז תורה בית יעקב סמטת הכרמל 6 [ליד קופ"ח כללית]כל בוקר09:00:0013:00:00זכרכולל בעלי בתים - מגוון שעורים ברצףמרצים מתחלפיםהרב שי יעקב 052-7618001
שיעורי תורהמרכז תורה בית יעקב סמטת הכרמל 6 [ליד קופ"ח כללית]שבת  זכרהלכה בן איש חיהרבנים יוחנן עיני וירון בטשיהרב שי יעקב 052-7618001
שיעורי תורהמרכז תורה בית יעקב סמטת הכרמל 6 [ליד קופ"ח כללית]שבת14:30:00 זכרגמרא [לא דף היומי]הרב שווקההרב שי יעקב 052-7618001
שיעורי תורהמרכז תורה בית יעקב סמטת הכרמל 6 [ליד קופ"ח כללית]ליל שבת  זכרעונג שבת, פרשת שבוערבנים מתחלפיםהרב שי יעקב 052-7618001
מדרשיות לנוערמרכז תורה בית יעקב סמטת הכרמל 6 [ליד קופ"ח כללית]ליל שבת, שבת  נקבהמדרשהרבניות מתחלפותהרב שי יעקב 052-7618001
שיעורי תורהביכנ"ס פאר יפית ליבורנו 36ב' ד'  זכרגמראהרב שלמה בסועופר כהן 054-7970550
שיעורי תורהביכנ"ס פאר יפית ליבורנו 36ב'  זכרהשקפה ואמונההרב יצחק בסועופר כהן 054-7970550
שיעורי תורהביכנ"ס פאר יפית ליבורנו 36ה'  זכרהשקפה והלכותהרב זרעופר כהן 054-7970550
שיעורי תורהביכנ"ס פאר יפית ליבורנו 36שבת15:00:0018:00:00זכרמוסר, הלכה, פרשת השבועהרב שלמה בסועופר כהן 054-7970550
שיעורי תורהאהל אברהם הצנחנים 9כל יום  זכרהלכההרב אברהם ישראל03-5061086
שיעורי תורהאהל אברהם הצנחנים 9שבת  זכרהלכה ומוסרהרב אברהם ישראל 03-5061086
חוגי ביתמשפ' בן עמי הנרייטה סולד 7בימים לא קבועים, ליצור קשר21:00:0022:00:00זכרמוסר הלכה ואגדה, ערביתהרב ניר דור050-8755561
שיעורי תורהביכנ"ס אהבת מישרים העצמאות 66ליל שבת  זכרנושאים שוניםהרב רמי עובדיה052-8603292
שיעורי תורהמרכז תורה בית יעקב סמטת הכרמל 6 [ליד קופ"ח כללית]כל יום  זכרדף היומי ושחריתהרב פרץהרב שי יעקב 052-7618001
מדרשיות לנוערמרכז תורה-הרב עטיה סמטת הכרמל 6, רמת הנשיאג'20:30:0022:00:00זכר רונן מגן 052-7627367
מדרשיות לנוערמקלט הגיבורים 40א' ג' ה'19:00:00 זכרמוסר והשקפההרב ניסים בוטון054-8464380
חוגי ביתמשפ' אטיאס רח' ירושלים 1ב'20:00:0022:00:00זכרפרשת השבועהרב שמואל הרשהרב הרש 052-7632697
שיעורי תורהביכנ"ס היכל צבי סוקולוב 19 אכל ערב18:00:0019:00:00זכרמגווןהרב חגי לוייוסי 050-5303684
שיעורי תורהביכנ"ס פאר יפית ליבורנו 36ב'19:30:00 נקבההשקפה, מוסר, שלום בית, עבודת המידותהרבנית לאה זרהרבנית זר 052-7002419
שיעורי תורהמתנ"ס תהילת משה הפלמ"ח 17, עמידרב'21:00:00 נקבהאקטואליה והבית היהודיהרבנית סיגלית אלבזענת ישר 050-2329942
שיעורי תורהמתנ"ס תהילת משה הפלמ"ח 17, עמידרב'  נקבה הרבנית יהודית כהןענת ישר 050-2329942
מדרשיות לנוערמרכז תורה-הרב עטיה סמטת הכרמל 6, רמת הנשיאב' ג' ה'16:00:0018:00:00זכרגמרא, מוסררונן מגן 052-7627367
שיעורי תורהביכנ"ס מקדש מלך חביבה רייך 3א'20:00:0021:30:00זכרגמרא ומוסרהרב רונן מגןהרב רונן מגן 052-7627367, 055-6689435
שיעורי תורהביכנ"ס מקדש מלך חביבה רייך 3ב' ד'20:00:0021:30:00זכרגמרא ומוסרהרב גל חייםהרב רונן מגן 052-7627367, 055-6689435
שיעורי תורהתורת ישרים  עוזיאל 25 - מרכז העירב'20:00:0021:00:00זכרגמראהרב ניסים אזויהרב ניסים אזוי 050-8743108
שיעורי תורהביכנ"ס האוהל  סמטת הורדים 6ג'20:30:0021:00:00זכר אברכים ברוסיתהרב מוסקוביץ 054-8181024
שיעורי תורהביכנ"ס עדת ישורון כצנלסון 39ה'20:00:0021:00:00זכרפרשת שבועהרב כהןהרב עופר כהן 054-7970550
שיעורי תורהביכנ"ס עדת ישורון כצנלסון 39ד'20:00:0021:00:00זכרגמראהרב כהןהרב עופר כהן 054-7970550
שיעורי תורהביכנ"ס עדת ישורון כצנלסון 39שבת17:30:0018:30:00זכרפרשת שבועהרב דניאל חדדהרב עופר כהן 054-7970550
חברותותבית מדרש חשמונאים 27, קרוב ליפוד'20:30:0021:30:00זכרחברותות עודד כהן 054-8475670
מדרשות הרצל 58א' ב' ג' ד'20:15:00 נקבהמדרשה הרבנית פרקש 052-7684085
שיעורי תורה שיח יצחקיפוקהילת קנדה 8, יפו ד'א' ג'  נקבההבית היהודי, חינוך ילדים, נושאים שונים דליה ישר 077-5021023, 050-7782338
שיעורי תורה הרצל 58ב'20:15:00 נקבהמדרשה הרבנית פרקש 052-7684085
מדרשותמשפחת מנחם הרצל 52 אב'22:00:00 נקבהמדרשה יפית 050-8436294
חוגי ביתמשפ' פטרושנסקי בלפור 123ב'19:00:0020:00:00הכלמוסר, הלכההרב ניר דודהרב ניר דוד 050-8755561
שיעורי תורהביכנ"ס ר' מאיר בעל הנס רח' השלושה 8- עמידר, בקומת קרקעכל יום18:30:0020:30:00זכר הרב אליהו נטףהרב אליהו זוארץ 054-7912838
שיעורי תורהביכנ"ס פאר יפית ליבורנו 36א ג'16:30:0017:45:00נקבהתהילים ומוסרהרבנית לאה זרהרבנית זר 052-7002419
שיעורי תורהביכנ"ס משכנות יעקב ירושלים 5ד'19:00:00 נקבהפרשת השבועיצחק מסטורוב054-8474808
שיעורי תורהבית מדרש חשמונאים 27, קרוב ליפוד'20:30:0021:30:00זכרחברותות עודד כהן 054-8475670, הרב יואל פסרמן 052-7156642
חברותותביכנ"ס עדת ישורון כצנלסון 39ב'20:00:0021:00:00זכרחברותות בנציון וינטרוב 052-7657707
שיעורי תורהביכנ"ס עדת ישורון כצנלסון 39ב'20:00:0021:00:00זכרחברותות בנציון וינטרוב 052-7657707
שימו לב, המידע מוגש כשירות לציבור, למערכת אין כל אחריות לטיב ואיכות השיעור ולאמינות ודיוק הפרטים כמבואר בתקנון מומלץ להתקשר טלפונית ולברר את מועדי שיעור התורה לפני ההגעה למקום
לא מצאת מקום ללמוד? חפש גם ב: חברותא | חוגי בית יהדות | ישיבות לחוזרים בתשובה | שיעורי תורה
מי אנחנו?
שיעורי תורה
ללמוד וללמד
ללמוד וללמד הינו אתר התנדבותי, מטרתינו לסייע במציאת שיעורים חברותא וקהילות תומכות למתחזקים, פרסום שיעורי תורה (לא מסחרי) באתר הינו חינם למטרת הכלל.