רשימה מרוכזת של שיעורי תורה, חברותא, מדרשות כוללים וקבוצות לימוד באזור שחיפשת...

תוצאות חיפוש עבור הפרמטרים הבאים סוג פעילות > עיר > נושא הלימוד > מין המשתתפים > שם המרצה
יש שאלות אנחנו כאן שלח מייל

תוצאות חיפוש

סיווג שכונהכתובתימיםמשעהעד שעהמיועד לנושאמרצהטלפון איש קשרמפה
שיעורי תורהבית כנסת הספרדי כפר גנים ג אויערבך פינת זכאיג19:30:0020:30:00זכרהלכה וענייני דיומאהרב עמרוצי ינוןראובן גבילי 050-9778772
חברותותמדרשה, לשעבר ישיבת אור ישראל רוטשילד 87ו 13:00:00זכרשיעורים וחברותות הרב פויפר 050-4101007
חברותותמדרשה, לשעבר ישיבת אור ישראל רוטשילד 87א-ה 23:00:00זכרמגוון שיעורים וחברותות כל היום הרב פויפר 050-4101007
שיעורי תורהבית לב לאחיםמרכזסולומון 12א, ב, ג10:30 בבוקר12:30 נקבה כל יום 2 הרצאות: השקפה, זוגיות, פרשת השבוע,הלכה ועוד-בתשלום 10 ₪ ליוםמרצים מתחלפים ברכה מנגל במשרד 9302222
שיעורי תורהביכנ"ס אור מאירחזון עובדיהיהודה הנשיא 47שבת  הכלהלכות ופרשת שבועהרב רפאל זרהרב שמואל זר 050-9091515
שיעורי תורהמדרשת הקטורת שלמה 5, ליד קניון סירקיןד21:00:0022:30:00זכרפרשת השבוע הרב אלישע יעקבעידן טובים 052-7632729
שיעורי תורהמדרשת הקטורת שלמה 5, ליד קניון סירקיןכל בוקר09:00:0013:00:00זכרדף היומי הלכה ומשנה עידן טובים 052-7632729
מדרשיות לנוערביכנ"ס תהילת ד' בגין 20א - ה20:30:0022:00:00זכרפעילות משתנה כל השבועמאיר קנטן050-7485397
שיעורי תורהפסגות גליס 37, א. תעשיה סגולהד21:00:00 זכרחינוך ילדיםהרב בנימין שחרעדי 050-6744477
חוגי בית שפירא 33 כניסה ב דירה 6ד, ה, סעודה שלישית20:00:00 הכלפרשת שבוע, פרקי אבות, תהיליםגב תמר אנטיפולסקיגב תמר 050-8743488
יעוץ והכוונהמדרשת הקטורת     נקבהחברותותבכל נושא, בתאוםורד 03-9074491 או במשרד 03-9080861
חברותותמדרשה הקטורת  שלמה 5, ליד קניון סירקיןא-ה20:30:0023:00:00זכרחברותות ולימוד בקבוצות, אוירה טובה, בר שתיה עידן טובים 052-7632729, 050-8584449
חברותותמדרשה, לשעבר ישיבת אור ישראל רוטשילד 87שבת14:00:0019:00:00זכרשיעורים וחברותות הרב פויפר 050-4101007
שיעורי תורהמדרשית קרבנוהדר גניםהקרן 7ב20:00:0021:00:00הכלמוסרהרב רפאל זרהרב שמואל זר 050-9091515
חוגי ביתבית משפ' גולן  גורדון 38ד21:30:0022:30:00זכראקטואליה ופרשת שבועהרב אריאל ניסל052-7642833
שיעורי תורהקפה מדרש גליס 37, א. תעשיה סגולהד21:00 הכלזוגיות. כניסה 20 ש"ח ליחיד, 30 ש"ח לזוג.הרב בנימין שחרעדי 050-6744477
מדרשותבית לב לאחיםמרכזסולומון 12ב, ד20:0022:00נקבה  רבקה בן סימון 052-7632706
מדרשותמרכז רוחני פסגותא. תעשיה סגולהגליס 37, א. תעשיה סגולהב, ד, ה19:0022:40:00נקבה  גב שיינה פליסקין 052-7619738
מדרשותבי"ס נאות מרגליתאחדותהחמישה 9ב, גב-21:00, ג-20:30 נקבה ב-הרבנית אילה שם טוב, ג-הרבנית אסתר שרעבימרים סולימן 052-5434443
שיעורי תורהקפה מדרש גליס 37, א. תעשיה סגולהה21:00:00 הכלנושאים שוניםהרב פנגר והרב יגאל כהן לסירוגיןעדי 050-6744477
מדרשותביכנ"ס אור מאירחזון עובדיהיהודה הנשיא 47ד20:00:0022:00נקבה הרב רפאל זר ורבניות נוספותהרב שמואל זר 050-9091515
שיעורי תורהבית כנסת הספרדי כפר גנים ג אויערבך פינת זכאיד19:45:0020:45:00זכרהלכה משנה ברורההרב רן ישראליראובן גבילי 050-9778772
שיעורי תורהבית כנסת הספרדי כפר גנים ג אויערבך פינת זכאישבת  זכרמשתנההרב ישראל ריאניראובן גבילי 050-9778772
מדרשיות לנוערבית כנסת הספרדי כפר גנים ג אויערבך פינת זכאישבת  זכרתהיליםהרב יורם מלכהראובן גבילי 050-9778772
שיעורי תורהביכנ"ס מקור חיים, אולם נחלת זאב [האולם הקטן] פרנקפורטר 11ו  זכרקבלת שבת למתחילים, ואח"כ פרשת השבועברוסיתהר' חיים 054-9456945
שיעורי תורהקפה מדרש גליס 37, א. תעשיה סגולהב-אחת לשבועיים21:00:00 נקבההעצמה נפשית ונושאים שונים, כיבוד חלבי. כניסה 20 ש"חגב אפרת ברזלמירב 050-6744477
שיעורי תורהבי"ס ברכת משהאחדותהחמישה 8, צמוד לבית רבקהא, ב, גקיץ 21:00, חורף 20:00 נקבהסדנאות ליחסי אנוש וחשיבה חיוביתמרצות מתחלפות לפי יוםמרים ועזרא פליימן 03-9088990, 052-2689010
מדרשותבית לב לאחיםמרכזסולומון 12א, ג20:0022:00נקבה  רבקה בן סימון 052-7632706
מדרשותליד רח ההסתדרותמרכזחפץ חיים 5א20:15:0022:00נקבה משתנההרבנית חנה סעד 050-4119445
שיעורי תורהביכנ"ס רננים כפר גנים ב', אוירבך פינת חיים זכאיג21:15:0022:30:00זכרגמראהרב זכריהזכריה 052-7127016
שיעורי תורהביכנ"ס בית יוסף רח' חנה רובינאב ד20:00:0022:00:00זכרלימוד בקבוצות הלכה גמראהרב מנחם אלמליח054-8405155
שיעורי תורהביכנ"ס בית יוסף רח' חנה רובינאו09:00:0011:00:00זכרמגווןהרב מנחם אלמליח054-8405155
מדרשיות לנוערמאור יהודה קלאוזנר 14א ב21:30:0023:30:00זכרגמרא בשילוב מוסר צוריאל פרפיק 054-7969076
שיעורי תורהמדרשת הקטורת שלמה 5, ליד קניון סירקיןג20:30:0022:00:00הכלסדרות. כיבוד קל. כניסה 10 ₪מנחים זוגיים מתחלפים בתיאום מראש: עידן טובים 050-8584449
חברותותבית לב לאחים סולומון 12א21:00:00 זכרחברותות משרד 9302222
שיעורי תורהבית הכנסת הספרדי מנחת שלמה 3ג20:00:0021:00:00זכר  הרב יוסף מאיר[גבאי] 052-7616666
שיעורי תורהבית הכנסת הספרדי מנחת שלמה 3כל יום19:15:0020:15:00זכרדף היומי הרב יוסף מאיר[גבאי] 052-7616666
מדרשותמתנ"ס רמת וורבר קלויזנר 13ד20:30:00 נקבה  מוריה גבאי 054-9147494
שיעורי תורהביכנ"ס רבי דוד ומשה ברנר 29ג19:00:0020:00:00זכרפרשת שבוע, מוסר, הלכה ר' שמואל זר 050-9091515
שיעורי תורהבית לב לאחיםמרכזסולומון 12ד19:30:00 נקבההעצמה, תקשורת במשפחהגב אפרת ברזל, הרבנית רחל חייםרבקה בן סימון 052-7632706
חברותותבית כנסת הספרדי חיים זכאי 2, פינת ד"ר אויערבךב19:45:0020:45:00זכר  דב קופמן 052-7664330
שיעורי תורהבי"ס נאות מרגליתאחדותהחמישה 9א20:30:00 נקבהפרשת שבוע, אמונה, השקפההרבנית אילה שם טוב והרבנית אסתר שרעבי לסירוגיןמרים סולימן 052-5434443
שיעורי תורהמדרשית קרבנו הקרן 7, הדר גניםכל יום16:30:0022:00:00זכרשיעורים וחברותו עם אברכים ר' שמואל זר 050-9091515
שיעורי תורהביכנ"ס ברית שלום, מרז "מרבה תורה" הסיגליות 8ב20:15:00 נקבההשקפה, אקטואליה, הלכההרבנית בן זקיהרבנית בן זקי 052-7604658
שיעורי תורהביכנ"סשעריההקונגרס 13ב21:00:00 הכלמוסר, פרשת שבוע, השקפההרב פלדאילה 054-4525278
שיעורי תורהמדרשת הקטורת שלמה 5, ליד קניון סירקיןב20:00 נקבהזוגיות, הבית היהודימרצים שוניםמוריה 050-8855925
שיעורי תורהמדרשת שירת מרים החמישה 8ב, ג, דחורף 20:00 נקבהשיעור פרטנירבניות שונותמרים ועזרא פליימן 9088990, 052-2689010
שיעורי תורהמדרשת שירת מרים סיני 25ליל שבתקיץ 21:00, חורף 20:00 נקבהשיערבניות שונותמרים ועזרא פליימן 9088990, 052-2689010
שימו לב, המידע מוגש כשירות לציבור, למערכת אין כל אחריות לטיב ואיכות השיעור ולאמינות ודיוק הפרטים כמבואר בתקנון מומלץ להתקשר טלפונית ולברר את מועדי שיעור התורה לפני ההגעה למקום
לא מצאת מקום ללמוד? חפש גם ב: חברותא | חוגי בית יהדות | ישיבות לחוזרים בתשובה | שיעורי תורה
מי אנחנו?
שיעורי תורה
ללמוד וללמד
ללמוד וללמד הינו אתר התנדבותי, מטרתינו לסייע במציאת שיעורים חברותא וקהילות תומכות למתחזקים, פרסום שיעורי תורה (לא מסחרי) באתר הינו חינם למטרת הכלל.